Menu

Referat af generalforsamling 13. marts 2024

image
24. marts 2024 kl. 12:00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden (formanden).
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år
  (kassereren).
 4. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
 5. Valg af formand. (Søren Bjerregaard Pedersen genopstiller ikke)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Brian Schmidt, Brian Bloch og Martin
  Åskar genopstiller ikke)
 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Lars Krunderup blev valgt som dirigent uden modkandidater.

2. Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden
2023 var som vanligt et hæsblæsende år, både på og udenfor banen.

Som fodboldklub, handler det jo først og fremmest om livet indenfor kridtstregerne:

Vores seniorhold på hhv. Dame- og Herresiden har efter et hårdt 2021 fået oprejsning igen, og Herresenior rykkede i 2022 igen op i serie 2. Med nogle unge afdelinger, og store afdelinger på vej, ser fremtiden lys ud.

For de ældste ungdomsholds vedkommende (U13-U19), har vi stabilt fastholdt vores niveau i alle aldersklasser på Liga 2/3 niveau, nogle endda højere, samtidig med at vi i de fleste årgange har kunnet mønstre 2 hold. Det er rigtigt flot arbejde af både trænere og spillere. Der løber meget talent rundt på banerne.

For de yngre ungdomshold (U12 og yngre) kan vi også her mønstre 2-3 hold i stort set alle årgange. Specielt de yngre årgange er store, hvilket også er grunden til at vi inddrager alle græsarealer vi kan, herunder er der lavet aftale med Støvring Gymnasium om anvendelse af deres bane til træning, hvis nødvendigt.

De store årgange og flotte resultater er et glimrende bevis på, at vores frivillige trænere dagligt udfører et kæmpe stykke arbejde ude på banerne, der ikke kan værdsættes nok.

I 2024 sender vi igen en stor og flot lejr til Vildbjerg Cup. Lad os igen skabe den flotteste lejr i blåt og hvidt sammen med vores Vildbjerg Cup sponsor Nordkabel.

Her er et lille udpluk af arbejdet udenfor banen:

 • Vi er stadig vært for DBU-samlinger med jævne mellemrum
 • Flagallé havde virkelig travlt i 2023 og sørgede igen for en god indtægt.
  Tusind tak skal igen lyde til Kenn Mønsted, som har grebet stafetten fra
  Poul Erik Lykke, da sidstnævnte er flyttet nordpå. Flagalleen (eller
  Flagmafiaen) gør et fremragende arbejde, som vi alle sætter pris på.
 • DBU fodboldskole i sommeren 2023 med 112 deltagere. Dette gentages
  endnu engang i 2024, nu efter en del henvendelser udvidet til flere
  deltagere. Selv med flere pladser, kan der igen i år meldes udsolgt.
 • SIF videreførte ”Matchday” i 2023. Det er helt sikkert noget vi også vil
  gøre i 2024. Det er virkelig en god dag med liv på Stadion. I 2024 har
  Nordkabel sponsoreret markedsparasoller, så vi håber på godt vejr igen på
  de valgte dage i 2024.
 • Salg af julekalendere slog igen rekord. Stor tak til koordinatorerne i de
  enkelte afdelinger, som gør en kæmpe indsats med at få afsat disse
  julekalendere, sammen med de yngste medlemmer.
 • Julestævnet Select Technica Cup blev afholdt igen afholdt i julen 2023
  med 378 hold og 2.100 spillere
 • Støvring IF gennemførte i efteråret 2023 en Players First analyse.
  Igennem denne har vi fået en række gode anbefalinger og ideer, som vil
  blive medtaget i det fremtidige arbejde.

Samarbejde med Rebild Kommune
Vi sendte i starten af året ansøgning ind til Rebild Kommune på nødvendig opgradering af vores anlæg. Vi er indstillet på at lægge en egenfinansiering, men det er nødvendigt med Rebild Kommunes opbakning til projektet. Derfor blev vi meget glade, da vi fik de første 700.000 kr. til vores projekt, hvilket (sammen med en finansiering fra Sparekassen Danmark, som er bevilget) muliggør step 1. Dette sættes i gang så hurtigt som muligt.

Rebild Kommune besluttede i 2022, at Støvring IF skal overtage brugsretten til Svinget og Materielgården. På svinget skal etableres skur til kunstgræsbanen (2023) og på Materielgården skal etableres en græsbane, når bygningerne er fjernet. I 2023 blev grundlaget for etableringen af græsbane på Materielgården dog igen truet med de udfordringer i budgettet, som vi vist alle har hørt om. Vi arbejder videre sammen med kommunen og forsøger at få enderne til at hænge sammen.

Tilskud fra fonde, o.a
Der er igen i 2023 arbejdet konkret med fondsansøgninger og dialog med Rebild
Kommune om midler til forbedring af vores anlæg og andet.

Vi har modtaget støtte til etablering af hyggerum og nye pigevenlige
omklædningsrum fra Sparekassen Danmark Fonden og lokale virksomheder,
herunder Salon Brandt med et flot sponsorat.

Mere fundraising følger i 2024, hvor Bodil Gudmann og Kim Buus virkelig har fået
sat skub i processen.

OK har ligeledes i 2022 givet et flot tilskud til Støvring IF Fodbold – en fantastisk
ordning, som jeg opfordrer alle til at gøre brug af. OK har desuden udvidet aftalen
med el-aftale, så man nu kan støtte på flere måder.

Tøj
Efter et 2023 uden tøjkøb, er det igen i 2024 tid til at købe nyt tøj. Dette har
betydet tidligere kontingentkørsel (Vi skal bruge navne på indmeldte, så vi kan
bestille og trykke tøjet). 2024 er derfor ligeledes året, hvor SIF skal undersøge
ny tøjordning.

En vigtig milepæl i 2023 var aftalen med Sportigan Støvring som trykkeri. Det er
fantastisk at have trykkeriet tæt på, og vi kan derved støtte op om
sportsforretningen i Støvring. En god aftale både for det lokale erhvervsliv og os
som forening.

Cafeteriet
2023 blev året, hvor cafeteriet igen kom på frivillige hænder. Efter flere års forsøg
på forpagtning, valgte klubben i 2023 at tage klubben på egne hænder. Et åbent
cafeteria er livsnødvendigt for en fodboldklub, og jeg er stolt af at se SÅ mange
frivillige forældre. Vi ved, I har en travl hverdag. Livet i cafeteriet er virkelig løftet
med dette tiltag, og det skyldes i høj grad de frivillige, i samarbejde med det
fremragende arbejde som cafeteria-udvalget har lavet.

Et åbent cafeteria er grundpillen i det sociale liv i klubben!

Tanker om fremtiden
Støvring IF Fodbold vokser fortsat, og vi har de seneste år kunnet mærke den
voksende klub.

Af denne grund lancerede vi også i slutningen af 2022 en strukturændring, som skal
ruste os til fremtiden med endnu flere medlemmer. Dette er et træk, som andre
klubber har lavet, da de stod i samme situation, dog er der ikke så mange klubber
at sammenligne os med. Mange af klubberne på vores størrelse ligger i større byer,
med andre fordele og udfordringer til følge.

Som følge af strukturændringen kunne vi 1. august 2023 byde velkommen til
Christian Bak og Mike Kurtz, begge med lang erfaring fra det nordjyske foreningsliv.
Det har været et godt bekendtskab med en masse gode nye tiltag. Tak for jeres
måde at gå til opgaven på, og tak til jer alle for den modtagelse som Christian og
Mike har modtaget. Ligeledes vil jeg gerne takke de tidligere ansatte. Uden jeres
arbejde igennem flere år var klubben ikke hvor den er i dag.

Tak til de frivillige
2023 var året, hvor vi igen i fællesskab løftede Foreningsopgaven. Allerede de første
år er vi gået fra Tordenskjolds soldater til at omkring 500 medlemmer har leveret
en indsats i fodboldklubben!

Dét er jeg SUPER stolt over!

Frivilligheden er under pres og vi lever alle sammen travle liv, men uden jeres alle
hjælp, har vi altså ikke en forening – så tusind tak for at støtte op om klubben.
Der er dog også frivillighed, der kommer helt af sig selv og det er også nødvendigt
fremadrettet.
Med fare for at glemme nogen vover jeg mig ud i at takke disse frivillige:

 • Stor tak til de frivillige trænere og ledere som hver dag er med at
  gøre en forskel i alle vores fodboldtilbud.
 • Stor tak til Ruth Andersen for en stor indsats i klubben og specielt med
  planlægning og gennemførelse af vores Select Technica Julestævne.
 • Stor tak til Henrik Pilgaard for den store indsats som kampfordeler og
  mange andre administrative opgaver.
  Specielt i 2023 var Henrik en fast søjle og har lagt ekstremt mange frivillige
  timer i klubbens navn.
 • Stor tak til Old Boys og Girls for at skaffe mange folk til arbejdsdagen,
  rækværk og andre vigtige ting i klubben. Særligt tak til Christian, hvorfra
  man altid kan regne med en hjælpende hånd.
 • Stor tak til Kenn Mønsted og resten af flagalleén
 • Stor tak til Trine Borgbjerg Jensen og nyligt tilkomne Peter Grillo for at stå
  for klubbens hjemmeside.
 • Stort tak til udvalgene, som hver dag løfter driftsmæssige opgaver i
  klubben.
 • Stor tak til alle de øvrige frivillige, som træder til og som der kan trækkes
  på når der laves rækværk, bander, bænke og alle mulige andre opgaver –
  samt stå i cafeteriet og giver medlemmerne gode oplevelse på og uden for
  fodboldbanen

Fra Søren Bjerregaard Pedersen
Tak til Bestyrelsen for godt samarbejde igennem de sidste 5 år.

 • Tak til Martin, Brian og Bloch for indsatsen i bestyrelsen. I har gjort
  en kæmpe indsats. Nye kræfter må til, og de står heldigvis også
  klar.

Man vinder ikke nogen popularitetskonkurrencer på at være i bestyrelsen. Man gør
det, fordi det er rigtigt. Tiden er kommet til nye øjne på vores alle sammens
fodboldklub. Folk som tør tage ansvar for klubbens udvikling.

Lad os i fællesskab værne om den gode dialog.

Lad os alle værne om foreningslivet, hvor vi giver dem, som leverer en friviilig
indsats, et klap på skulderen i stedet for mails uden afsender.
Lad os værne om vores alle sammens Støvring IF

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det
kommende år (kassereren). 
Kasserer Martin Høj gennemgik regnskab 2024 med fremhævelse af de væsentligste
indtægter og omkostninger.

Der var spørgsmål fra generalforsamlingen til fremtidige omkostinger forbundet med
at SIF har valgt at udlicitere nogle områder. Der er større omkostninger til
rengøring, da der bliver dybderengjort i omklædningsrummene hver 3. mdr.
Ligeledes er posten som kasserer også kommet på eksterne hænder, dette
begrundet med klubbens størrelse og den deraf større opgave.

Der er ligeledes hensat penge til fremtidige aktiviteter som blandt andet ny
kunstgræsbane.

På grund af den pressede økonomi i Rebild Kommune er det usikkert hvornår
Støvring får Svinget og Materielgården til disposition.
Støvring IF har haft ekstraordinære store overskud i 2020 og 2021 begrundet i
omstændighederne omkring Corona.

4. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg af formand. (Søren Bjerregaard Pedersen genopstiller ikke)
Mike Winther blev valgt som formand uden modkandidater

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (Brian Schmidt, Brian Bloch og
Martin Åskar genopstiller ikke) 
Camilla Jensen, Gregers Johannesen, Maria Errebo Jensen blev valgt til
bestyrelsen uden modkandidater.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
Jakob Jensen blev valgt som 1. suppleant uden modkandidater.

Martin Åskar blev valgt som 2. suppleant uden modkandidater.

8. Valg af revisor. 
Morten Juul og Laurits Høeg blev valgt uden modkandidater.

9. Eventuelt
Stor TAK til cafeterieudvalget for den flotte forplejning til generalforsamlingen.

Stor TAK for indsatsen i Støvring IF til Brian Schmidt, Martine Åskar, Brian Bloch og
Søren Bjerregaard Pedersen.

Der var intet yderligere under punktet.

Referent
Gitte Hartung

Luk