Menu

Referat af generalforsamlingen i SIF Fodbold

image John Pedersen (t.v) takkede af som SIF-formand efter fire år på posten. Ny formand for SIF Fodbold blev Søren Bjerregaard Pedersen (t.h.).
Af Lars Krunderup/bestyrelsen
18. juni 2020 kl. 11:11
Søren Bjerregaard Pedersen blev valgt til ny formand for SIF Fodbold, da der var generalforsamling i klubben onsdag aften 17. juni. Han afløser John Pedersen, der stoppede efter fire år på posten. Nye islæt i bestyrelsen er Martin Åskar, Katrine de Vos, Rasmus Numann, mens der var genvalg til Brian Schmidt. Stephan Bermann og Lars Krunderup trådte ud af bestyrelsen. Læs mere her...

Generalforsamling 17. juni 2020 kl. 19.00:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af ledelsens beretning (formanden).
3. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber ogbudget for det kommende år (kassereren).
4. Behandling af indkomne skriftlige forslag.
5. Valg af formand. (John Pedersen genopstiller ikke).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Stephan Bermann og Brian Schmidt er på ordinært valg. Stephan Bermann genopstiller ikke. Derudover træder Lars Krunderup ud af bestyrelsen).
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

Referat:
1. Valg af dirigent:
Søren Konnerup blev valgt og takkede for valget. Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen er indvarslet korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Ledelsesberetning:
Formanden, John Pedersen, aflagde beretning. (Beretningen bliver særskilt offentliggjort på klubbens hjemmeside). Beretningen blev modtaget uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af regnskab og budget:
Kasserer Mads Stenstrop gennemgik regnskabet for 2019. Der var lejlighed til at stille spørgsmål. Der blev blandt andet spurgt ind til trænerudgifter. Budget og regnskab blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag er modtaget.

5. Valg af formand:
Søren Bjerregaard Pedersen blev valgt til ny formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Martin Åskar (2 år), Katrine de Vos (1 år), Rasmus Numann og Brian Schmidt (2 år) blev valgt til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen:
Trine Borgbjerg Jensen blev valgt som 2. suppleant. Bestyrelsen blev pålagt at besætte posten som 1. suppleant. (Dette skete allerede senere på aftenen, hvor Lisa Mikkelsen takkede ja til denne suppleantpost).

8. Valg af revisorer:
Revisor Laurits Høg og Heidi Balle Aaen blev genvalgt som revisorer.

9. Eventuelt:
John Petersen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer Stephan Berman og Lars Krunderup. John takkede tillige Jørn Eriksen for sin indsats med indhold til hjemmesiden m.v. gennem mange år.
Søren Bjerregaard Pedersen takkede den afgåede formand, John Pedersen.

Referat: Lars Krunderup.

LÆS OGSÅ:

http://www.siffodbold.dk/klubnyt/bestyrelsen/formandens-beretning-paa-generalforsamlingen/